Velg en side

Vedtekter

Vedtekter for Oslo amatørbryggerlaug

Vedtatt på stiftelsesmøte 20. februar 2012 og sist endret på ordinært årsmøte 14. februar 2013.

§1 Navn

Foreningens navn er Oslo amatørbryggerlaug

§2 Formål

Foreningen skal være et sosialt og faglig samlingssted for hjemmebryggere i Oslo-området.

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

§3 Medlemmer

Alle som ønsker å arbeide for foreningens formål kan være medlemmer. Medlemsskap er personlig og medlemmer plikter å betale kontingent som er fastsatt av årsmøtet. Medlemsåret følger kalenderåret.

Styret kan vedta å ekskludere medlemmer som gjennom sine handlinger skader foreningen. Et slik vedtak må være enstemmig.

§4 Styre

Foreningens styre skal bestå av minst 3 og maksimalt 7 medlemmer. Styrets leder velges av årsmøtet, forøvrig konstituerer styret seg selv.

§5 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1. april hvert år. Innkalling til årsmøte skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett og fastsettelse av kontingent
  • Valg av styre
  • Valg av revisor og valgkomite på 3 medlemmer
  • Eventuelle innkomne saker

Innkomne saker skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for året årsmøtet avholdes har stemmerett på årsmøtet. Fullmakt for å stemme på vegne av andre godtas ikke.

§5 Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres av årsmøtet med ⅔ (to tredjedels) flertall av de frammøtte medlemmene.

§6 Nedleggelse

Årsmøtet kan med ⅔ (to tredjedels) flertall vedta å legge ned foreningen. Alle eiendeler tilfaller i så fall Norsk hjemmebryggerforening.