Velg en side

Til stede: Eivind Eliassen, Ken Robin Ruud, Christer Hellen, Gunnar Knutson, Odd Lambersøy, Anders Kise, Tollef Fog Heen og Andreas Døhl.

Sak 1: Konstituering
Møtet regnes som åpnet 23. februar 18:03.
Forslag:
Som møteleder foreslås Eivind Eliassen og Andreas Døhl som referent. Christer Hellen og Tollef Fog Heen foreslås å signere protokollen.
Vedtak:
De foreslåtte ble enstemmig valgt.

Sak 2: Årsmelding
Årsberetningen presenteres av styreleder.
Vedtak:
Godkjennes enstemmig ved akklamasjon.

Sak 3: Regnskap
Regnskapet presenteres av kasserer Tollef. Nåværende kasserer retter en takk til gammel kasserer Gustav Foseid som har bistått med overføring av kasserer-rollen.
Vedtak:
Regnskapet vedtas og godkjennes enstemmig ved akklamasjon.

Sak 4: Budsjett
Budsjettet presenteres av kasserer Tollef. Småjusteringer på oppgradering av tilstand og vedlikehold, ellers likt som for 2020.
Vedtak:
Budsjettet vedtas og godkjennes enstemmig ved akklamasjon.

Sak 5: Vedtektsendring av §5
Forslag:
Endring av vedtekt §5 til ”Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1. april hvert år”.
Vedtak:
Forslaget vedtas enstemmig ved muntlig stemme fra alle fremmøtte.

Sak 6: Oppløsning av andelslaget
Forslag: 
Andelslaget opphører og andelseierne får valget om sin andel skal refunderes eller tilfalle lauget innen 1. november 2021.
Vedtak:
Forslaget vedtas enstemmig ved akklamasjon.

Sak 7: Valg av styre

Forslag:
Valgkomiteens innstilling på årsmøtet er følgende:

Styreleder:
Andreas Døhl (På valg, tar gjenvalg)
Styremedlemmer:
Eivind Eliassen (På valg, tar gjenvalg)
Christer Arne Hellen (På valg, tar gjenvalg)
Ove Sparengen (tar ikke gjenvalg)
Tollef Fog Heen (På valg, tar gjenvalg)
Odd Lambersøy (På valg)
Revisor:
Ken Robin Ruud
Valgkomitee:
Ken Robin Ruud
Ove Sparengen

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Møteleder Eivind hever møtet 19:30.

Tollef Fog Heen og Christer Hellen signerer protokollen