Velg en side

Referat årsmøte 2022:

Til stede: Odd Lambertsøy, Ken Robin Ruud, Eivind Eliasen, Christer Hellen, Tollef Fog Heen, Anders Kise, Åge Dahl og Andreas Døhl

Sak 1: Konstituering
Møtet regnes som åpnet 18:13.

Forslag:
Som møteleder foreslås Eivind Eliassen og Andreas Døhl som referent. Christer Hellen og Anders Kise foreslås til å skrive under protokollen. 

Vedtak:
De foreslåtte ble valgt ved akklamasjon.

Sak 2: Årsmelding
Årsberetningen presenteres av styreleder.

Vedtak:
Godkjennes enstemmig ved akklamasjon.

Sak 3: Regnskap
Regnskapet presenteres av kasserer Tollef.

Vedtak:
Regnskapet vedtas og godkjennes enstemmig ved akklamasjon.

Sak 4: Etablering av prosess og utstyr for boksing av øl.
Odd legger frem forslag om at seks sponsorer spleiser på en boksemaskin som står i bryggeriet. Bryggerlauget kjøper bokser som selges og vil få en fortjeneste på disse.

Det er laget prosedyre for bruk, men mangler løsninger på logistikken.

Vedtak:
Punkt taes opp i budsjettposten.

Sak 5: Budsjettpost for begrenset trådløst Internett i bryggeriet
Eivind legger frem forslag om å budsjettere internett i bryggeriet hvor det kan kobles til diverse overvåkningsenheter.

Vedtak:
Punkt taes opp i budsjettposten.

Sak 6: Budsjettpost for oppgradering av interiør i bryggeriet
Eivind legger frem forslag om budsjettering av oppgradering av interiør i bryggeriet.

Vedtak:
Punkt taes opp i budsjettposten.

Sak 7: Budsjett
Tollef legger frem budsjettet for 2022.

Inntekter2022 budsjett
Grasrotandel1,000
Kontingent12,000
Bryggeavgift15,000
Renter
Boksesalg9,500
Sum37,500
Utgifter2022 budsjett
Husleie12,000
Strøm15,000
Vedlikehold bryggeri500
Oppgradering bryggeri3,000
Regnskap og kontingentinnkreving5,000
Domene og hosting330
Bank1,200
Boksesalg5,000
Internett bryggeri1,800
Sum43,830

Vedtak:

Det budsjetteres for internett, oppgradering av bryggeriet og innkjøp av bokser nevnt i sak nummer 4.
Budsjettet godkjennes enstemmig.

Sak 8: Valg av styre

Forslag:
Valgkomiteens innstilling på årsmøtet er følgende:

Styreleder:
Andreas Døhl (På valg, tar gjenvalg)

Styremedlemmer:
Eivind Eliassen (På valg, tar gjenvalg)
Christer Arne Hellen (På valg, tar gjenvalg)
Tollef Fog Heen (På valg, tar gjenvalg)
Odd Lambersøy (På valg, tar gjenvalg)

Revisor:
Ken Robin Ruud
Valgkomiteé:
Ken Robin Ruud
Åge Dahl

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon.

Møteleder Eivind hever møtet ca. kl. 20:00.

Christer og Anders signerer protokollen